Stichting Afrikaans en de Lage Landen

 

Stichting Afrikaans en de Lage Landen heeft ten doel:
1. het bevorderen van de bekendheid van de Afrikaanse taal en cultuur in Nederland en Vlaanderen;
2. het bevorderen van de bekendheid van de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in Zuid-Afrika;
3. het tot stand brengen van contact en uitwisseling tussen Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse schrijvers en artiesten;
4. de stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van culturele evenementen, met name de Week van de Afrikaanse roman en specifieke andere, door het bestuur goedgekeurde projecten.
5. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Stichting Afrikaans en de Lage Landen is mede-organisator van het Festival voor het Afrikaans, dat op 22 en 23 september 2018 wordt gehouden in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.  Website: www.festivalvoorhetafrikaans.nl.

 

KvK-nummer: 69541469

RSIN-nummer: 857911387

Stichting Afrikaans en de Lage Landen is erkend als culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). 

 

Bestuur:

Prof. dr. O.J. Praamstra (voorzitter)

Mw. A.M. Gerber (penningmeester)

Mw. H.E. Zorgman (secretaris)

Dhr. J.H.S. de Villiers

 

Directeur:

Ingrid Glorie

 

Contact:

Ingrid Glorie

Robert Kochlaan 622

2035 BV - Haarlem

Tel. 06-51327911

E-mail: ingridglorie[at]kpnmail.nl

 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloning.

 

De stichting is in september 2017 opgericht. Het Festival voor het Afrikaans op 22 en 23 september 2018 wordt de eerste activiteit van de stichting. De stichting is tevens opgericht ten behoeve van de Week van de Afrikaanse roman, die in september 2019 voor de vierde keer gehouden zal worden. Omdat de stichting korter dan een jaar bestaat, bestaat er nog geen financieel jaarverslag.

 

De Stichting Afrikaans en de Lage Landen ondersteunt projecten die aan de doelstellingen van de stichting beantwoorden. Dit betreft in de eerste plaats het Festival voor het Afrikaans en de Week van de Afrikaanse roman. Maar in voorkomende gevallen kunnen ook andere kleinschalige niet-commerciële projecten ondersteund worden, zoals schrijversbezoeken, concerten, toneelvoorstellingen en debatten. De leden van het bestuur van de stichting organiseren deze projecten niet zelf. Ze hebben een toezichthoudende en adviserende functie. Het bestuur komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bij discussie over deze onkostenvergoeding beslist het bestuur.

Het bestuur wijst een directeur aan die de leiding heeft bij het organiseren van alle projecten van de stichting. Het gaat hierbij vooralsnog om een onbezoldigde functie. De directeur wordt bijgestaan door een team van vrijwilligers, dat door de directeur zelf wordt samengesteld. De samenstelling van het team van vrijwilligers kan per project verschillen. Directeur en vrijwilligers hebben recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bij discussie over deze onkostenvergoeding beslist het bestuur.

Voor elk project wordt door de directeur een afzonderlijk projectplan opgesteld, dat moet worden goedgekeurd door het bestuur. In elk projectplan worden de doelstellingen zo veel mogelijk SMART geformuleerd: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, relevant en tijdgebonden.
Bij elk project wordt gestreefd naar samenwerking met lokale organisaties, het tot stand brengen van ontmoetingen, uitwisseling en samenwerking tussen Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse schrijvers en artiesten en het genereren van publiciteit, zowel in Nederland en Vlaanderen als in Zuid-Afrika. Projecten worden georganiseerd in collegiale afstemming met andere organisaties die zich bezighouden met de culturele uitwisseling tussen het Afrikaans en de Lage Landen, zoals het Zuid-Afrikahuis, Stichting Afrinetwerk en Afrovibes.

Projecten zijn politiek-neutraal. Bij het zoeken van subsidies en het aangaan van samenwerkingsverbanden wordt steeds beoordeeld of andere partners ook met deze associaties akkoord kunnen gaan.

Stichting Afrikaans en de Lage Landen werkt op projectbasis. Voorbeelden van projecten zijn de Week van de Afrikaanse roman en het Festival voor het Afrikaans. Deze projecten worden gefinancierd met subsidies, opbrengst uit kaartverkoop (festival) en bijvoorbeeld kraamverhuur (festival) of het plaatsen van advertenties op de website van het evenement. Alle inkomsten worden teruggeploegd in de projecten. Stichting Afrikaans en de Lage Landen heeft geen winstoogmerk.

De directeur is verantwoordelijk voor de fondswerving en verricht de betalingen. De penningmeester van de stichting wordt van alle betalingen op de hoogte gehouden. Alle inkomsten en uitgaven worden vastgelegd in een door de penningmeester van de stichting opgezette boekhouding. De totale uitgaven ten behoeve van de projecten kunnen de inkomsten die op de rekening van de stichting zijn binnengekomen, nooit overstijgen. 

Het boekjaar van de stichting is in principe gelijk aan het kalenderjaar. In het jaar van oprichting, 2017, loopt het financieel boekjaar van 1 november tot en met 31 december. Per einde van het boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, die vergezeld van een rapport van een externe deskundige, binnen zes maanden na einde van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennisgenomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

16.07 | 14:06

Beste Ingrid,
Dank je wel voor je bericht. Ik antwoord je via je site, want ik heb geen idee hoe ik dat op facebook moet doen. Stuur me even je e-mail adres

...
20.05 | 15:17
Over Ingrid Glorie heeft ontvangen 4
20.05 | 12:56
Taalbureau Contact heeft ontvangen 1
29.10 | 15:35
Vertalingen heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk